Dofinansowanie na wdrożenie

09.02.2023

Dofinansowanie na wdrożenie innowacji oraz cyfryzacji przedsiębiorstw – Ścieżka SMART 2023

Przedsiębiorco!

Czy wiesz, że możesz otrzymać dofinansowanie na wdrożenie systemu ERP?

Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej informacji na temat systemów ERP firmy Comarch, które mogą zostać objęte dofinansowaniem.

Już 21 lutego rusza nabór wniosków do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarski 2021-2027.

W ramach konkursu możesz otrzymać dofinansowanie na wdrożenie innowacji oraz cyfryzacji swojego przedsiębiorstwa.

Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców i zarazem pierwszy konkurs uruchamiany w ramach programu FENG. Skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest odpowiedzialna za realizacje naborów skierowanych do pozostałych firm.

W ramach programu przewidziano kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższenie kompetencji.

Nowe modułowe podejście dla B+R

Ścieżka SMART opiera się realizacji projektów modułowych, czyli takich gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

W module obligatoryjnym – B+R, wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie elementy procesu badawczego – badania przemysłowe, prace rozwojowe (w tym stworzenie prototypu oraz testowanie go) oraz zaangażowanie przyszłych użytkowników. Aby moduł mógł być objęty wsparciem, przedsiębiorca musi zaplanować przynajmniej prace rozwojowe. Efektem zaplanowanych prac B_R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania, tj.: nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

Drugi moduł obligatoryjny, który przedsiębiorca może wybrać, to wdrożenie innowacji. Obejmuje on dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym. Wśród kosztów objętych wsparciem znajdują się m.in.: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Do modułu obligatoryjnego wnioskodawca może dobrać dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Do wyboru wnioskodawca ma ich pięć:

  • Głównym założeniem modułu cyfryzacji w ścieżce SMART jest transformacja cyfrowa firmy – wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w zakresie robotyzacji linii produkcyjnych, automatyzacji procesów, zastosowanie oprogramowania do obniżenia kosztów funkcjonowania oraz wprowadzania nowych czy ulepszenia istniejących produktów i usług.
  • Moduł kompetencje ułatwia sprawne wdrażanie zmian powstałych przy pomocy pozostałych wybranych modułów. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie dla kadr i osób zarządzających na zdobywanie wiedzy oraz nowych doświadczeń, wspierających realizację zadań w pozostałych modułach projektów.

Pozostałe moduły fakultatywne: zazielenianie, internacjonalizacja, infrastruktura B+R.

Więcej informacji na ich temat:

Pierwszy nabór do konkursu realizowanego przez PARP jest skierowany na realizację projektów
indywidualnych MŚP. Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziano na 21 lutego 2023 r., okres
przyjmowania dokumentów potrwa do 12 kwietnia 2023 r.

Chcesz poznać więcej informacji na temat systemów ERP firmy Comarch, które mogą zostać objęte dofinansowaniem?


Harmonogram kolejnych naborów dla Ścieżki SMART
Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:
– 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
– 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
– 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP


Realizacją programu zajmują się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Źródło artykułu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/attachments/article/83800/7%20lutego%20%20og%C5%82oszenie%20naboru%20%C5%9Acie%C5%BCka%20SMART.pdf