Finansowane inwestycji IT

18.10.2022

Finansowanie inwestycji IT – Krajowy Plan Odbudowy A1.4.1 (przetwórstwo rolno-spożywcze)

Finansowanie inwestycji IT – Krajowy Plan Odbudowy

17 października 2022 r. został ogłoszony nabór wniosków do Krajowego Planu Odbudowy w ramach inwestycji A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Podmioty uprawnione do wsparcia:

 • osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą lub
 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki:
  • podmioty wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
  • podmioty mające nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Sfinansować można koszty poniesione od nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2025 r. m.in. na zakup i montaż systemów informatycznych do obsługi procesów produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu, w tym zarządzania i księgowości.

Kryteria dodatkowo punktowane:

 • Realizacja przedsięwzięcia związana jest z rolnictwem ekologicznym,
 • Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia powyżej średniej krajowej),
 • Przedsięwzięcie jest realizowane w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (górskie, podgórskie),
 • Wykorzystanie TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • Współpraca w realizacji przedsięwzięcia (spółdzielnie, organizacje producentów rolnych),
 • Nowi ostateczni odbiorcy wsparcia (wnioskodawca nie był beneficjentem poddziałania 4.2 ,,Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” PROW 2014-2020)

Rozliczanie wydatków

Poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych

Kwota dotacji – uzależniona od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie:

 • mikro – maksymalnie 5 mln PLN
 • małe – maksymalnie 10 mln PLN
 • średnie – maksymalnie 15 mln PLN

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

Wsparcie jest udzielane w formie:

 • refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (płatność częściowa wypłacana po zakończeniu każdego etapu, maksymalnie 4 etapy; lub płatność końcowa po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia)
 • zaliczki na realizację przedsięwzięcia – dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nierozpoczętych przed dniem złożenia wnioski i wnioskodawców, którzy wystąpili o przyznanie wypłatę zaliczki we wnioski.

Termin naboru

od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Broszura informacyjna:

Chcesz poznać więcej informacji?

Grafika: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-wnioskow-w-ramach-kpo2